Điểm thi môn Quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường – QLMT K28 (ngày thi: 14/5/2019)