Điểm thi môn Mô phỏng – VLKT K28 (ngày thi: 29/7/2019)