Điểm thi môn Các phương pháp phân tích cấu trúc nâng cao – HPT K28 (ngày thi:18/7/2019)