Điểm thi môn Lập trình tính toán số cho các bài toán ứng dụng – TUD K28 (ngày thi: 11/7/2019)