ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 109/QT-SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI

Điều 1. Mục đích

 • Qui trình hóa công tác xây dựng đề án các chương liên kết đào tạo với nước ngoài nhằm giúp các đơn vị thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng, đồng bộ và nhất quán.
 • Qui trình tạo thuận lợi cho các đơn vị triển khai đúng qui chế, có kế hoạch và lộ trình thực hiện rõ rang.

Điều 2. Cơ sở thực hiện

 • Căn cứ Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
 • Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-ĐHQG ngày 30/6/2015 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định thực hiện Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại ĐHQG-HCM.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng

 • Quy trình này áp dụng cho việc thực hiện Chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài tại trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM;
 • Quy trình này áp dụng đối với các Khoa, các đơn vị trực thuộc có liên quan đến việc xây dựng chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài.

Điều 4. Trình tự, thủ tục các bước thực hiện

Bước 1: Đăng ký phê duyệt chủ trương mở mới chương trình liên kết đào tạo (dưới đây được viết tắt là LKĐT).

 • Trên cơ sở trao đổi hợp tác giữa Khoa, Bộ môn phụ trách ngành đào tạo với đối tác nước ngoài và mong muốn tiến tới hợp tác đào tạo chương trình thạc sĩ, tiến sĩ. Các đơn vị trong trường sẽ phối hợp thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với đối tác nước ngoài, Cụ thể như sau:
  • Khoa/ Bộ môn phụ trách ngành đào tạo: là đơn vị chịu trách nhiệm thảo luận chuyên môn với đối tác trên văn bản hợp tác
  • Phòng ĐT Sau đại học: là đơn vị chịu trách nhiệm hỗ trợ Khoa/ Bộ môn thiết kế chương trình đào tạo đúng qui chế hiện hành
  • Phòng QHQT & QLDA: là đơn vị chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý văn bản hợp tác và là đơn vị triển khai tổ chức ký kết giữa 2 đối tác (MOU).

Tùy theo mức độ hợp tác, Thỏa thuận hợp tác (MOU) có thể được ký kết giữa ĐHQG-HCM với đối tác hoặc giữa trường ĐH KHTN với đối tác

 • Sau khi đã ký kết thỏa thuận hợp tác, Khoa/ Bộ môn phụ trách ngành đào tạo tiến hành xây dựng đề cương Đề án LKĐT để trình ĐHQG-HCM phê duyệt chủ trương, hồ sơ đăng ký phê duyệt chủ trương nộp tại phòng ĐT Sau đại học gồm:
 • Công văn đề xuất của Khoa (Mẫu 1)
 • Đề cương đăng ký phê duyệt chủ trương (mẫu 2): 1 bản in có chữ ký xác nhận của Trưởng Khoa và Trưởng Bộ môn phụ trách ngành đào tạo; 1 file điện tử gửi qua email của phòng ĐT Sau đại học: tnmtam@hcmus.edu.vn
 • Phòng ĐT Sau đại học tiếp nhận và xử lý hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc.
 • Nếu hồ sơ hoàn chỉnh, phòng ĐT Sau đại học trình Ban Giám hiệu phê duyệt đề cương và nộp báo cáo ĐHQG-HCM xét duyệt
 • Nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh, phòng ĐT Sau đại học trao đổi với Khoa/ Bộ môn để hiệu chỉnh lại đề cương trước khi trình Ban giám hiệu phê duyệt.
 • Sau khi có văn bản trả lời chấp thuận về mặt chủ trương cho mở mới chương trình LKĐT của ĐHQG-HCM, phòng ĐT Sau đại học sẽ thông báo bằng văn bản đến Khoa/ Bộ môn phụ trách ngành đào tạo để tiến hành xây dựng Đề án LKĐT.

Bước 2: Xây dựng Đề án chương trình LKĐT

 • Khoa/ Bộ môn phụ trách ngành đào tạo tập hợp các văn bản pháp lý của 2 bên để tiến hành viết Đề án. Bố cục Đề án chương trình LKĐT tham khảo tại mẫu 3.
 • Đề án sẽ được thông qua ban chuyên môn của Khoa trước khi nộp cho phòng ĐT Sau đại học.
 • Hồ sơ Đề án nộp cho phòng ĐT Sau đại học gồm:
 • 1 file văn bản đề nghị phê duyệt đề án (mẫu 3a: tiếng Việt + tiếng Anh) gửi qua email: tnmtam@hcmus.edu.vn
 • 1 file Đề án gửi qua email: tnmtam@hcmus.edu.vn
 • Bản in lý lịch khoa học của tất cả giảng viên tham gia giảng dạy và có tên trong Đề án (bao gồm giảng viên Việt Nam, có chữ ký giảng viên và giảng viên phía đối tác, có thể dùng bản in từ trang web của trường phía đối tác).
 • Bản in lý lịch của người đại diện ký kết phía đối tác.
 • Bản in đề cương môn học có chữ ký của giảng viên soạn đề cương (nếu đề cương nước ngoài có thể dùng bản in từ trang web của trường phía đối tác)
 • Bản in phôi văn bằng phía đối tác
 • Và các giấy tờ liên quan khác (nếu có)

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ và nộp báo cáo ĐHQG-HCM

 • Phòng ĐT Sau đại học tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký mở chương trình LKĐT của Khoa/ Bộ môn trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc.
 • Nếu hồ sơ hoàn chỉnh, phòng ĐT Sau đại học trình Ban Giám hiệu phê duyệt đề án và nộp báo cáo ĐHQG-HCM xét duyệt
 • Nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh, phòng ĐT Sau đại học sẽ trao đổi và hướng dẫn Khoa/ Bộ môn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định trước khi trình Ban Giám duyệt phê duyệt.
  • Sau khi có văn bản phản hồi của ĐHQG-HCM, phòng ĐT Sau đại học sẽ thông báo bằng văn bản đến Khoa/ Bộ môn phụ trách ngành đào tạo chuẩn bị tài liệu báo cáo thuyết minh Đề án trước Hội đồng thẩm định do ĐHQG-HCM thành lập.

Bước 4: Thẩm định và hiệu chỉnh Đề án

 • Khoa/ Bộ môn phụ trách ngành đào tạo chuẩn bị tài liệu báo cáo thuyết minh Đề án trước Hội đồng thẩm định do ĐHQG-HCM thành lập
 • Thời gian họp Hội đồng thẩm định Đề án do ĐHQG-HCM thông báo.
 • Khoa/ Bộ môn phụ trách ngành đào tạo phối hợp với phòng ĐT sau đại học hiệu chỉnh Đề án theo góp ý của hội đồng thẩm định (nêu có).
 • Khoa/ Bộ môn phụ trách ngành đào tạo sẽ trao đổi với đối tác để Người đại điện phía đối tác ký hồ sơ Đề án. Phòng ĐT Sau đại học trình Ban giám hiệu, Người đại diện phía VN, ký hồ sơ Đề án.

Điều 5. Hiệu lực

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Các cá nhân, đơn vị có liên quan trong phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng chịu trách nhiệm thi hành Quy trình này./.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

Trần Lê Quan

 

Thông tin chi tiết và biểu mẫu, xem file đính kèm

Quy trình xây dựng chương trình liên kết đào tạo

Hồ sơ đề án chương trình liên kết

Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục