Điểm thi môn Hệ thống thống tin di động – KHMT K27 (ngày thi: 05/01/2019)