Điểm thi môn Kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng thuốc – HPT K27 (ngày thi: 22/3/2019)