Tìm hiểu hoạt tính sinh hoc các hợp chất trong đối tượng khảo sát – HHC K27 NCS