Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Hóa lý thuyết và hóa lý K28