Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Di truyền khóa năm 2018