Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Đại số và lý thuyết số K28