Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Cơ sở toán cho tin học K28