Nghiên cứu phát triển thuốc vaccine mới – SLDV K26 NCS