Sinh tổng hợp các hợp chất thuộc họ chi loài khảo sát – HHC K24 NCS