Hoạt tính sinh học của các hợp chất thuộc họ chi loài khảo sát – HHC K24 NCS