Quản lý và đảm bảo chất lượng trong hóa phân tích – HPT K27