Các phương pháp phổ nghiệm để xác định cấu trúc nhóm hợp chất khảo sát – HHC K27 NCS