Chất hấp phụ và ứng dụng trong chiết pha rắn – HPT K26